Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]
 • Usługi
 • Informacje ogólne
 • WERYFIKACJA WYKSZTAŁCENIA

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną dot. zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zawiesza się do odwołania obsługę bezpośrednią w biurach Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wnioski dot. wydania dokumentów można składać wyłącznie drogą korespondencyjną (elektronicznie na adres: w3archiwum@uz.zgora.pl lub pocztą tradycyjną na adres do kontaktu). Sporządzone dokumenty będą wysyłane wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

W Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przechowywane są dokumenty studentów absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przechowywane są także nieodebrane świadectwa dojrzałości oraz indeksy.

ZAŚWIADCZENIA

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza kwerendy i na podstawie przechowywanej dokumentacji procesu kształcenia wystawia byłym studentom następujące zaświadczenia i dokumenty:

- zaświadczenie o studiach do celów emerytalno-rentowych,
- zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
- zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
- sporządzenie wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin do celów uznania kwalifikacji pedagogicznych,
- zestawienie osiągnięć studenta (karta przebiegu studiów),
- oraz inne zaświadczenia dotyczące odbytych studiów.

Archiwum UZ wystawia zaświadczenia i dokumenty dotyczące wyłącznie przebiegu studiów. Po zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) zależy zwracać się do Działu Osobowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W celu uzyskania zaświadczenia należy wypełnić odpowiedni wniosek. Wzór wniosku można pobrać w siedzibie sekcji ds. dokumentacji procesu kształcenia lub wydrukować z zakładki wnioski.

Wypełniony i podpisany czytelnie wniosek należy dostarczyć do Archiwum UZ:

W przypadku zaświadczeń płatnych należy do wniosku załączyć dowód wpłaty określonej kwoty (zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone przez Archiwum UZ) na numer konta podany w formularzu.

Zaświadczenia wysyłane są wnioskodawcy listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wnioskodawca może je także odebrać osobiście lub upoważnić do odbioru inną osobę. Honorowane są tylko upoważnienia potwierdzone notarialnie.

ODBIÓR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I (LUB) INDEKSU

Przed odbiorem świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu należy skontaktować się drogą elektroniczną z pracownikiem sekcji materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej w celu potwierdzenia faktu przechowywania powyższych dokumentów w Archiwum UZ.

Odbiór świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu jest możliwy po uprzednim rozliczeniu się z ewentualnych zobowiązań wobec Uczelni (rozliczenie obiegówki).

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego, gromadzącą, ewidencjonującą, przechowującą, opracowującą oraz zabezpieczającą i udostepniającą dokumentację wytworzoną przez wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, spełniającą jednocześnie zadania informacyjne, dydaktyczne, naukowe i usługowe.

Archiwum funkcjonuje nie tylko jako archiwum zakładowe, ale także jako archiwum historyczne, posiadając prawo do wieczystego przechowywania materiałów archiwalnych powstałych i powstających w związku z działalnością Uniwersytetu.

Archiwum realizuje między innymi zadania w zakresie:

 1. gromadzenia, zabezpieczania, porządkowania, opracowywania, ewidencjonowania i udostępniania zarówno materiałów archiwalnych, jak i dokumentacji niearchiwalnej;
 2. sprawowania nadzoru nad prawidłowym kształtowaniem narastającego zasobu archiwalnego Uniwersytetu;
 3. wydawania na wniosek urzędów, instytucji i osób prywatnych zaświadczeń urzędowych na podstawie posiadanych materiałów;
 4. wydawania uwierzytelnionych odpisów i reprodukcji przechowywanych materiałów;
 5. upowszechniania wiedzy o historii Uniwersytetu;
 6. prowadzenia prac popularyzatorskich w zakresie archiwistyki;
 7. współpracy przy kształceniu studentów studiujących na kierunkach związanych z działalnością Archiwum.
Archiwum wyposażone jest w pracownię naukową, w której można przeglądać, dostępne zgodnie z regulaminem, materiały archiwalne, prace dyplomowe, itp.

 

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza weryfikację wykształcenia oraz uzyskanych dyplomów w Uniwersytecie Zielonogórskim1 w odniesieniu do absolwentów, których dokumentacja została przekazana do Archiwum. Za przeprowadzenie weryfikacji Archiwum pobiera oplatę. W przypadku absolwentów, których dokumentacja nie została jeszcze przekazana do Archiwum, Państwa wniosek zostanie przekazany do właściwego Dziekanatu, który przeprowadzi weryfikację nieodpłatnie, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Za przeprowadzenie weryfikacji wykształcenia oraz uzyskanego dyplomu/świadectwa ukończenia wydanego przez Uniwersytet Zielonogórski1

pobierana jest każdorazowo opłata w wysokości 20 zł

(wpłat należy dokonywać na konto podane poniżej).

Po dokonaniu opłaty należy potwierdzenie wpłaty przesłać w formie elektronicznej na adres Archiwum. Przy czym, płatności należy dokonać dopiero po otrzymaniu z Archiwum informacji zwrotnej, że Archiwum może przeprowadzić weryfikację.

Nie jest pobierana opłata za weryfikację wykształcenia i uzyskanych dyplomów od podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych osobowych.

W celu zweryfikowania wykształcenia/uzyskanego dyplomu należy przesłać elektronicznie na adres Archiwum UZ w3archiwum@uz.zgora.pl lub pocztą tradycyjną na adres Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra następujące dokumenty:

 • skan dyplomu,
 • zakres danych do zweryfikowania potwierdzony w oświadczeniu absolwenta,
 • oświadczenie absolwenta o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych, które powinno zawierać:
 1. wskazanie adresata administratora danych osobowych, którego absolwent upoważnia do przekazania swoich danych osobowych (administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski),
 2. wskazanie podmiotu (osoby lub instytucji), który absolwent upoważnia do pozyskiwania swoich danych osobowych oraz wyraźne określenie ich zakresu,
 3. podpis osoby składającej oświadczenie, który powinien być własnoręczny i czytelny w celu uniknięcia wątpliwości, co do jednoznaczności udzielanej zgody (nie będą honorowane podpisy składane przy pomocy programów graficznych, edytorów tekstów, itp.).

Dane do dokonania płatności:

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9,
65-417 Zielona Góra, Bank Millennium S.A. O/Zielona Góra

 1. nr konta dla płatności z kraju:
  88 1160 2202 0000 0000 6021 895
  z dopiskiem „Archiwum – weryfikacja”
 2. nr konta dla płatności z zagranicy:
  PL 88 1160 2202 0000 0000 6021 8954 SWIT CODE (BIGBPLPW)
  z dopiskiem „Archiwum – weryfikacja”

__________________

1 Dotyczy także weryfikacji wykształcenia i uzyskanych dyplomów w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Zielonej Górze, Politechnice Zielonogórskiej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.

 

Kontakt

al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20
(68) 328 31 07, 789 442 015
 w3archiwum@uz.zgora.pl
www.archiwum.uz.zgora.pl

Godziny pracy Archiwum:

 • Poniedziałek: 10.30 – 14.00
 • Wtorek: 10.30 – 14.00
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 10.30 – 14.00
 • Piątek: 10.30 – 14.00
Sekcja ds. dokumentacji procesu kształcenia
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 11
(68) 328 31 07, 789 442 015
w3archiwum@uz.zgora.pl
Sekcja materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 07, 011
(68) 328 32 39, 789 442 094
(68) 328 32 86, 789 442 122

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.