Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Cennik usług

 1. Materiały archiwalne, dokumentacja niearchiwalna i specjalistyczna:
  1. udostępnienie materiałów archiwalnych i innych zbiorów dokumentujących historię Uniwersytetu do celów wystawowych:
   1. za jedną stronę jednostki archiwalnej, jedno zdjęcie, itp.:
    • 10 zł;
  2. przeprowadzenie kwerendy (wyszukanie i przygotowanie materiałów do celów naukowych, wydawniczych, itp.):
   • 35 zł;
  3. wykonanie fotokopii sprzętem cyfrowym zamawiającego (wyłącznie za zgodą dyrektora Archiwum):
   • za jedną stronę jednostki archiwalnej, jedno zdjęcie, itp. – 2 zł oraz dodatkowa opłata w wysokości 35 zł za przygotowanie materiałów archiwalnych do kopiowania sprzętem zamawiającego.
 2. Dokumentacja procesu kształcenia przekazana do Archiwum:
   1. sporządzenie zestawienia osiągnięć studenta (karty przebiegu studiów):
    1. studia jednolite magisterskie:
     • 80 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
    2. studia zawodowe (licencjackie, inżynierskie), studia pierwszego stopnia:
     • 70 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
    3. studia magisterskie uzupełniające, studia drugiego stopnia:
     • 60 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
    4. studia dwustopniowe: studia zawodowe, studia pierwszego stopnia, studia magisterskie uzupełniające, studia drugiego stopnia (tylko w przypadku, gdy studia magisterskie uzupełniające, studia drugiego stopnia są kontynuacją studiów zawodowych lub studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku):
     • 80 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
    5. studia doktoranckie:
     • 70 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
   2. prawo do zniżki 50% przysługuje pracownikom i doktorantom UZ, a także studentom UZ wnioskującym o udostepnienie dokumentacji nie znajdującej się w chwili złożenia wniosku w dziekanacie (przekazanej przez dziekanat do Archiwum);
   3. sporządzenie wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin do celów uznania kwalifikacji pedagogicznych:
     • 25 zł  (za sporządzenie wykazu przedmiotów w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie wykazu przedmiotów w kilku egzemplarzach dodatkowo 5 zł za każdy egzemplarz);
   4. sporządzenie zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie wybranych przedmiotów:
    1. do 7 przedmiotów – 20 zł (za sporządzenie zaświadczenia w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie zaświadczenia w kilku egzemplarzach dodatkowo 5 zł za każdy egzemplarz);
    2. powyżej 7 przedmiotów – dodatkowo 2,50 zł za każdy przedmiot;
   5. sporządzenie zaświadczenia o średniej ocen z toku studiów:
    • 20 zł (za sporządzenie zaświadczenia w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie zaświadczenia w kilku egzemplarzach dodatkowo 5 zł za każdy egzemplarz);
   6. sporządzenie zaświadczenia o stanie odbytych studiów i innych informacji dotyczących odbytych studiów oraz weryfikacja wykształcenia i uzyskanych dyplomów w Uniwersytecie Zielonogórskim (z zastrzeżeniem pkt. 1, 2 i 3 uwag do cennika):
    • 20 zł (za sporządzenie zaświadczenia w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie zaświadczenia w kilku egzemplarzach dodatkowo 5 zł za każdy egzemplarz);
   7. zaświadczenia o okresie studiów do celów emerytalno-rentowych wystawiane jednorazowo są bezpłatne. Za ponowne wystawienie tych dokumentów opłata wynosi 15 zł;
   8. poświadczenie zgodności kopii z oryginałem:
    1. do 4 stron – 5 zł,
    2. powyżej 4 stron – dodatkowo 1,00 zł za każdą stronę;
   9. sporządzenie kserokopii dokumentu:
    1. format A-4:
     • 2 zł za stronę,
    2. format A-3:
     • 4 zł za stronę;
   10. w przypadku kserokopii zniżka przysługuje: - studentom i doktorantom w przypadku zamawiania materiałów związanych ze studiami licencjackimi, magisterskimi oraz doktoranckimi, - pracownikom naukowym, dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, - emerytom i rencistom;
   11. sporządzenie skanów (cena skanów nie obejmuje nośnika):
    1. zdjęć (1 zdjęcie):
     • 10 zł + 4 zł dodatkowo za ewentualny wydruk skanu zdjęcia,
    2. dokumentów tekstowych (1 strona formatu A-4):
     • 2 zł + 2 zł dodatkowo za wydruk skanu strony,
    3.  nagranie skanów na płytę CD dostarczoną:
     • przez zamawiającego – 5 zł,
     • przez Archiwum – 7 zł.
   12. wykonanie kopii pracy dyplomowej:
    1. wykonanie kopii pracy dyplomowej przechowywanej w Archiwum na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD):
     • 10 zł w przypadku wykonania kopii na nośniku elektronicznym dostarczonym przez zamawiającego,
     • 20 zł w przypadku wykonania kopii na nośniku elektronicznym dostarczonym przez Archiwum;
    2. wykonanie kopii pracy dyplomowej przechowywanej w wersji papierowej (wykonanie kopii polega na zeskanowaniu poszczególnych stron):
     • 60 zł, jeżeli praca liczy do 120 stron + dodatkowo 0,25 zł za każdą następną stronę, w przypadku zapisania zdigitalizowanej pracy na nośniku elektronicznym dostarczonym przez zamawiającego,
     • 65 zł, jeżeli praca liczy do 120 stron + dodatkowo 0,25 zł za każdą następną stronę, w przypadku zapisania zdigitalizowanej pracy na nośniku elektronicznym dostarczonym przez Archiwum,
     • 75 zł, jeżeli praca liczy do 120 stron + dodatkowo 0,25 zł za każdą następną stronę, w przypadku wykonania wydruku zdigitalizowanej pracy (cena obejmuje wykonanie wydruku zeskanowanej pracy w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie wydruku zeskanowanej pracy w kilku egzemplarzach dodatkowo 30 zł za każdy egzemplarz);
     • 90 zł jeżeli praca liczy do 120 stron + dodatkowo 0,25 zł za każdą następną stronę, w przypadku wykonania wydruku zdigitalizowanej pracy z naniesieniem adnotacji „Za zgodność z oryginałem” (cena obejmuje wykonanie wydruku zeskanowanej pracy z naniesieniem adnotacji „Za zgodność z oryginałem” w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie wydruku zeskanowanej pracy z naniesieniem adnotacji „Za zgodność z oryginałem” w kilku egzemplarzach dodatkowo 30 zł za każdy egzemplarz);

  1. Dotyczy także weryfikacji wykształcenia i uzyskanych dyplomów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, Politechnice Zielonogórskiej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
  2. Nie jest pobierana opłata za weryfikację wykształcenia i uzyskanych dyplomów od podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych osobowych.
  3. Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza weryfikację wykształcenia oraz uzyskanych dyplomów w Uniwersytecie Zielonogórskim jedynie w odniesieniu do tych absolwentów, których dokumentacja została przekazana do Archiwum. W przeciwnym przypadku, weryfikację przeprowadza nieodpłatnie właściwy Dziekanat.