Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Cennik usług

Cennik opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 1. Dokumentacja procesu kształcenia przekazana do Archiwum:
  1. sporządzenie zestawienia osiągnięć studenta (karty przebiegu studiów):
   • 70 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w wypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 40 zł za każdy egzemplarz);
    prawo do zniżki 50% przysługuje pracownikom i doktorantom UZ, a także studentom UZ wnioskującym o udostępnienie dokumentacji nie znajdującej się w chwili złożenia wniosku w dziekanacie (przekazanej przez dziekanat do Archiwum);
  2. sporządzenie zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym:
   • 25 zł za każde zaświadczenie;
  3. sporządzenie zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie wybranych przedmiotów:
   1. do 5 przedmiotów – 12 zł za każde zaświadczenie,
   2. powyżej 5 przedmiotów – dodatkowo 2 zł za każdy przedmiot, za każde zaświadczenie;
  4. sporządzenie zaświadczenia o stanie odbytych studiów, średniej ocen lub innych informacji dotyczących odbytych studiów:
   • 15 zł za każde zaświadczenie;
  5. poświadczenie zgodności kopii z oryginałem:
   • 5 zł za stronę; cena nie obejmuje sporządzenia kserokopii dokumentu;
  6. zaświadczenia o okresie studiów do celów emerytalno-rentowych wystawiane jednorazowo są bezpłatne. Za ponowne wystawienie tych dokumentów opłata wynosi każdorazowo 15 zł;
  7. sporządzenie kserokopii dokumentu:
   1. format A-4:
    • 2 zł za stronę,
   2. format A-3:
    • 4 zł za stronę;
   w wypadku kserokopii zniżka przysługuje: - studentom i doktorantom w przypadku zamawiania materiałów związanych ze studiami licencjackimi, magisterskim oraz doktoranckimi, - pracownikom naukowym, dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego - emerytom i rencistom;
  8. sporządzanie skanów (cena skanów nie obejmuje nośnika):
   1. zdjęć (1 zdjęcie):
    • 10 zł + 4 zł dodatkowo za ewentualny wydruk skanu zdjęcia,
   2. dokumentów tekstowych (1 strona formatu A-4):
    • 2 zł + 2 zł dodatkowo za wydruk skanu strony,
   3. nagranie skanów na płytę CD dostarczoną:
    • przez zamawiającego: 5 zł,
    • przez Archiwum: 7 zł.
 2. Materiały archiwalne, dokumentacja niearchiwalna i specjalistyczna:
  1. udostępnienie materiałów archiwalnych i innych zbiorów dokumentujących historię Uniwersytetu do celów wystawowych:
   1. za jedną stronę jednostki archiwalnej, jedno zdjęcie, itp.:
    • 10 zł;
  2. przeprowadzenie kwerendy (wyszukanie i przygotowanie materiałów do celów naukowych, wydawniczych, itp.):
   • 30 zł;
  3. wykonanie fotokopii sprzętem cyfrowym zamawiającego (wyłącznie za zgodą dyrektora Archiwum):
   • za jedną stronę jednostki archiwalnej, jedno zdjęcie, itp.: 2 zł oraz dodatkowa opłata w wysokości 25 zł za przygotowanie materiałów archiwalnych do kopiowania sprzętem zamawiającego.