Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Wpłat należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra,
Bank Millennium S.A. O/Zielona Góra
nr 88 1160 2202 0000 0000 6021 8954 z dopiskiem „ARCHIWUM”
lub w siedzibie sekcji ds. dokumentacji procesu kształcenia.

Usługi

W Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przechowywane są dokumenty studentów absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przechowywane są także nieodebrane świadectwa dojrzałości oraz indeksy.

ZAŚWIADCZENIA

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza kwerendy i na podstawie przechowywanej dokumentacji procesu ksztalcenia wystawia byłym studentom następujące zaświadczenia i dokumenty:

- zaświadczenie o studiach do celów emerytalno-rentowych,
- zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
- zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym,
- zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
- zestawienie osiągnięć studenta (karta przebiegu studiów),
- oraz inne zaświadczenia dotyczące odbytych studiów.

Archiwum UZ wystawia zaświadczenia i dokumenty dotyczące wyłącznie przebiegu studiów. Po zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) zależy zwracać się do Działu Osobowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W celu uzyskania zaświadczenia należy wypełnić odpowiedni wniosek. Formularz wniosku można pobrać w siedzibie sekcji ds. dokumentacji procesu kształcenia lub wydrukować z zakładki formularze.

Wypełniony i podpisany czytelnie wniosek należy dostarczyć do Archiwum UZ:

W przypadku zaświadczeń płatnych należy do wniosku załączyć dowód wpłaty określonej kwoty (zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone przez Archiwum UZ) na numer konta podany w formularzu. Opłatę można także uiścić w siedzibie sekcji ds. dokumentacji procesu kształcenia.

Zaświadczenia wysyłane są wnioskodawcy listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wnioskodawca może je także odebrać osobiście lub upoważnić do odbioru inną osobę. Honorowane są tylko upoważnienia potwierdzone notarialnie.

ODBIÓR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I (LUB) INDEKSU

Przed odebraniem świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu należy skontaktować się z sekcją materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej w celu potwierdzenia faktu przechowywania powyższych dokumentów w Archiwum oraz ustalenia terminu ich odbioru.

Odbiór świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu jest możliwy po uprzednim rozliczeniu się z ewentualnych zobowiązań wobec Uczelni (rozliczenie obiegówki).

Cennik usług

 1. Materiały archiwalne, dokumentacja niearchiwalna i specjalistyczna:
  1. udostępnienie materiałów archiwalnych i innych zbiorów dokumentujących historię Uniwersytetu do celów wystawowych:
   1. za jedną stronę jednostki archiwalnej, jedno zdjęcie, itp.:
    • 10 zł;
  2. przeprowadzenie kwerendy (wyszukanie i przygotowanie materiałów do celów naukowych, wydawniczych, itp.):
   • 35 zł;
  3. wykonanie fotokopii sprzętem cyfrowym zamawiającego (wyłącznie za zgodą dyrektora Archiwum):
   • za jedną stronę jednostki archiwalnej, jedno zdjęcie, itp. – 2 zł oraz dodatkowa opłata w wysokości 35 zł za przygotowanie materiałów archiwalnych do kopiowania sprzętem zamawiającego.
 2. Dokumentacja procesu kształcenia przekazana do Archiwum:
   1. sporządzenie zestawienia osiągnięć studenta (karty przebiegu studiów):
    1. studia jednolite magisterskie:
     • 80 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
    2. studia zawodowe (licencjackie, inżynierskie), studia pierwszego stopnia:
     • 70 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
    3. studia magisterskie uzupełniające, studia drugiego stopnia:
     • 60 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
    4. studia dwustopniowe: studia zawodowe, studia pierwszego stopnia, studia magisterskie uzupełniające, studia drugiego stopnia (tylko w przypadku, gdy studia magisterskie uzupełniające, studia drugiego stopnia są kontynuacją studiów zawodowych lub studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku):
     • 80 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
    5. studia doktoranckie:
     • 70 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 10 zł za każdy egzemplarz);
   2. prawo do zniżki 50% przysługuje pracownikom i doktorantom UZ, a także studentom UZ wnioskującym o udostepnienie dokumentacji nie znajdującej się w chwili złożenia wniosku w dziekanacie (przekazanej przez dziekanat do Archiwum);
   3. sporządzenie wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin do celów uznania kwalifikacji pedagogicznych:
     • 25 zł  (za sporządzenie wykazu przedmiotów w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie wykazu przedmiotów w kilku egzemplarzach dodatkowo 5 zł za każdy egzemplarz);
   4. sporządzenie zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie wybranych przedmiotów:
    1. do 7 przedmiotów – 20 zł (za sporządzenie zaświadczenia w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie zaświadczenia w kilku egzemplarzach dodatkowo 5 zł za każdy egzemplarz);
    2. powyżej 7 przedmiotów – dodatkowo 2,50 zł za każdy przedmiot;
   5. sporządzenie zaświadczenia o średniej ocen z toku studiów:
    • 20 zł (za sporządzenie zaświadczenia w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie zaświadczenia w kilku egzemplarzach dodatkowo 5 zł za każdy egzemplarz);
   6. sporządzenie zaświadczenia o stanie odbytych studiów i innych informacji dotyczących odbytych studiów oraz weryfikacja wykształcenia i uzyskanych dyplomów w Uniwersytecie Zielonogórskim (z zastrzeżeniem pkt. 1, 2 i 3 uwag do cennika):
    • 20 zł (za sporządzenie zaświadczenia w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie zaświadczenia w kilku egzemplarzach dodatkowo 5 zł za każdy egzemplarz);
   7. zaświadczenia o okresie studiów do celów emerytalno-rentowych wystawiane jednorazowo są bezpłatne. Za ponowne wystawienie tych dokumentów opłata wynosi 15 zł;
   8. poświadczenie zgodności kopii z oryginałem:
    1. do 4 stron – 5 zł,
    2. powyżej 4 stron – dodatkowo 1,00 zł za każdą stronę;
   9. sporządzenie kserokopii dokumentu:
    1. format A-4:
     • 2 zł za stronę,
    2. format A-3:
     • 4 zł za stronę;
   10. w przypadku kserokopii zniżka przysługuje: - studentom i doktorantom w przypadku zamawiania materiałów związanych ze studiami licencjackimi, magisterskimi oraz doktoranckimi, - pracownikom naukowym, dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, - emerytom i rencistom;
   11. sporządzenie skanów (cena skanów nie obejmuje nośnika):
    1. zdjęć (1 zdjęcie):
     • 10 zł + 4 zł dodatkowo za ewentualny wydruk skanu zdjęcia,
    2. dokumentów tekstowych (1 strona formatu A-4):
     • 2 zł + 2 zł dodatkowo za wydruk skanu strony,
    3.  nagranie skanów na płytę CD dostarczoną:
     • przez zamawiającego – 5 zł,
     • przez Archiwum – 7 zł.
   12. wykonanie kopii pracy dyplomowej:
    1. wykonanie kopii pracy dyplomowej przechowywanej w Archiwum na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD):
     • 10 zł w przypadku wykonania kopii na nośniku elektronicznym dostarczonym przez zamawiającego,
     • 20 zł w przypadku wykonania kopii na nośniku elektronicznym dostarczonym przez Archiwum;
    2. wykonanie kopii pracy dyplomowej przechowywanej w wersji papierowej (wykonanie kopii polega na zeskanowaniu poszczególnych stron):
     • 60 zł, jeżeli praca liczy do 120 stron + dodatkowo 0,25 zł za każdą następną stronę, w przypadku zapisania zdigitalizowanej pracy na nośniku elektronicznym dostarczonym przez zamawiającego,
     • 65 zł, jeżeli praca liczy do 120 stron + dodatkowo 0,25 zł za każdą następną stronę, w przypadku zapisania zdigitalizowanej pracy na nośniku elektronicznym dostarczonym przez Archiwum,
     • 75 zł, jeżeli praca liczy do 120 stron + dodatkowo 0,25 zł za każdą następną stronę, w przypadku wykonania wydruku zdigitalizowanej pracy (cena obejmuje wykonanie wydruku zeskanowanej pracy w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie wydruku zeskanowanej pracy w kilku egzemplarzach dodatkowo 30 zł za każdy egzemplarz);
     • 90 zł jeżeli praca liczy do 120 stron + dodatkowo 0,25 zł za każdą następną stronę, w przypadku wykonania wydruku zdigitalizowanej pracy z naniesieniem adnotacji „Za zgodność z oryginałem” (cena obejmuje wykonanie wydruku zeskanowanej pracy z naniesieniem adnotacji „Za zgodność z oryginałem” w jednym egzemplarzu, w przypadku prośby o wydanie wydruku zeskanowanej pracy z naniesieniem adnotacji „Za zgodność z oryginałem” w kilku egzemplarzach dodatkowo 30 zł za każdy egzemplarz);

  1. Dotyczy także weryfikacji wykształcenia i uzyskanych dyplomów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, Politechnice Zielonogórskiej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
  2. Nie jest pobierana opłata za weryfikację wykształcenia i uzyskanych dyplomów od podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych osobowych.
  3. Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza weryfikację wykształcenia oraz uzyskanych dyplomów w Uniwersytecie Zielonogórskim jedynie w odniesieniu do tych absolwentów, których dokumentacja została przekazana do Archiwum. W przeciwnym przypadku, weryfikację przeprowadza nieodpłatnie właściwy Dziekanat.