Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Wpłat należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra,
Bank Millennium S.A. O/Zielona Góra
nr 88 1160 2202 0000 0000 6021 8954 z dopiskiem „ARCHIWUM”
lub w siedzibie sekcji ds. dokumentacji procesu kształcenia.

Usługi

W Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przechowywane są dokumenty studentów absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przechowywane są także nieodebrane świadectwa dojrzałości oraz indeksy.

ZAŚWIADCZENIA

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza kwerendy i na podstawie przechowywanej dokumentacji procesu ksztalcenia wystawia byłym studentom następujące zaświadczenia i dokumenty:

- zaświadczenie o studiach do celów emerytalno-rentowych,
- zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
- zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym,
- zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
- zestawienie osiągnięć studenta (karta przebiegu studiów),
- oraz inne zaświadczenia dotyczące odbytych studiów.

Archiwum UZ wystawia zaświadczenia i dokumenty dotyczące wyłącznie przebiegu studiów. Po zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) zależy zwracać się do Działu Osobowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W celu uzyskania zaświadczenia należy wypełnić odpowiedni wniosek. Formularz wniosku można pobrać w siedzibie sekcji ds. dokumentacji procesu kształcenia lub wydrukować z zakładki formularze.

Wypełniony i podpisany czytelnie wniosek należy dostarczyć do Archiwum UZ:

W przypadku zaświadczeń płatnych należy do wniosku załączyć dowód wpłaty określonej kwoty (zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone przez Archiwum UZ) na numer konta podany w formularzu. Opłatę można także uiścić w siedzibie sekcji ds. dokumentacji procesu kształcenia.

Zaświadczenia wysyłane są wnioskodawcy listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wnioskodawca może je także odebrać osobiście lub upoważnić do odbioru inną osobę. Honorowane są tylko upoważnienia potwierdzone notarialnie.

ODBIÓR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I (LUB) INDEKSU

Przed odebraniem świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu należy skontaktować się z sekcją materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej w celu potwierdzenia faktu przechowywania powyższych dokumentów w Archiwum oraz ustalenia terminu ich odbioru.

Odbiór świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu jest możliwy po uprzednim rozliczeniu się z ewentualnych zobowiązań wobec Uczelni (rozliczenie obiegówki).

Cennik usług

Cennik opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 1. Dokumentacja procesu kształcenia przekazana do Archiwum:
  1. sporządzenie zestawienia osiągnięć studenta (karty przebiegu studiów):
   • 70 zł (za sporządzenie karty w jednym egzemplarzu, w wypadku prośby o wydanie karty w kilku egzemplarzach dodatkowo 40 zł za każdy egzemplarz);
    prawo do zniżki 50% przysługuje pracownikom i doktorantom UZ, a także studentom UZ wnioskującym o udostępnienie dokumentacji nie znajdującej się w chwili złożenia wniosku w dziekanacie (przekazanej przez dziekanat do Archiwum);
  2. sporządzenie zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym:
   • 25 zł za każde zaświadczenie;
  3. sporządzenie zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie wybranych przedmiotów:
   1. do 5 przedmiotów – 12 zł za każde zaświadczenie,
   2. powyżej 5 przedmiotów – dodatkowo 2 zł za każdy przedmiot, za każde zaświadczenie;
  4. sporządzenie zaświadczenia o stanie odbytych studiów, średniej ocen lub innych informacji dotyczących odbytych studiów:
   • 15 zł za każde zaświadczenie;
  5. poświadczenie zgodności kopii z oryginałem:
   • 5 zł za stronę; cena nie obejmuje sporządzenia kserokopii dokumentu;
  6. zaświadczenia o okresie studiów do celów emerytalno-rentowych wystawiane jednorazowo są bezpłatne. Za ponowne wystawienie tych dokumentów opłata wynosi każdorazowo 15 zł;
  7. sporządzenie kserokopii dokumentu:
   1. format A-4:
    • 2 zł za stronę,
   2. format A-3:
    • 4 zł za stronę;
   w wypadku kserokopii zniżka przysługuje: - studentom i doktorantom w przypadku zamawiania materiałów związanych ze studiami licencjackimi, magisterskim oraz doktoranckimi, - pracownikom naukowym, dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego - emerytom i rencistom;
  8. sporządzanie skanów (cena skanów nie obejmuje nośnika):
   1. zdjęć (1 zdjęcie):
    • 10 zł + 4 zł dodatkowo za ewentualny wydruk skanu zdjęcia,
   2. dokumentów tekstowych (1 strona formatu A-4):
    • 2 zł + 2 zł dodatkowo za wydruk skanu strony,
   3. nagranie skanów na płytę CD dostarczoną:
    • przez zamawiającego: 5 zł,
    • przez Archiwum: 7 zł.
 2. Materiały archiwalne, dokumentacja niearchiwalna i specjalistyczna:
  1. udostępnienie materiałów archiwalnych i innych zbiorów dokumentujących historię Uniwersytetu do celów wystawowych:
   1. za jedną stronę jednostki archiwalnej, jedno zdjęcie, itp.:
    • 10 zł;
  2. przeprowadzenie kwerendy (wyszukanie i przygotowanie materiałów do celów naukowych, wydawniczych, itp.):
   • 30 zł;
  3. wykonanie fotokopii sprzętem cyfrowym zamawiającego (wyłącznie za zgodą dyrektora Archiwum):
   • za jedną stronę jednostki archiwalnej, jedno zdjęcie, itp.: 2 zł oraz dodatkowa opłata w wysokości 25 zł za przygotowanie materiałów archiwalnych do kopiowania sprzętem zamawiającego.