Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Zadania i kompetencje

Podstawowy zakres obowiązków obejmuje:

  • współpracę z jednostkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad aktami i przygotowanie ich w celu przekazania do Archiwum,
  • przyjmowanie akt z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
  • porządkowanie akt oraz ich konserwacja,
  • podział akt na kategorie,
  • wydzielanie akt kategorii „B”, dla których minęły terminy przechowywania,
  • ewidencję i opracowywanie akt,
  • udostępnianie akt do celów urzędowych i naukowych,
  • gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie przedmiotów i materiałów związanych z historią Uniwersytetu.
  • przygotowywanie materiałów zamawianych do korzystania w pracowni naukowej Archiwum UZ, oraz nadzorowanie przestrzegania zasad regulaminu korzystania z archiwaliów w pracowni,
  • opieka nad pracownią naukową Archiwum UZ.
Zadania szczegółowe określa Regulamin Organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instrukcja Kancelaryjno-Archiwalna Uniwersytetu.|

 

Sekcja materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 07, 011
(68) 328 32 39, 789 442 094
(68) 328 32 86, 789 442 122