Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Zadania i kompetencje

Podstawowy zakres obowiązków obejmuje:

  • wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych dla potrzeb Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji oraz dbałość o terminowe załatwianie spraw,
  • prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad,
  • gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie oraz przechowywanie dokumentacji procesu kształcenia,
  • sporządzanie i wydawanie na podstawie posiadanej dokumentacji procesu kształcenia zaświadczeń dotyczących między innymi przebiegu studiów, stanu odbytych studiów, itp.,
  • wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych.
Zadania szczegółowe określa Regulamin Organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instrukcja Kancelaryjno-Archiwalna Uniwersytetu.
Sekcja ds. dokumentacji procesu kształcenia
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 11
(68) 328 31 07, 789 442 015
w3archiwum@uz.zgora.pl