Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Zasób Archiwum

Zasób Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowią następujące materiały archiwalne:

  1. Zespół akt Politechniki Zielonogórskiej – zespół zamknięty obejmujący lata 1969 - 2001, na który składają się akta Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Politechniki Zielonogórskiej.
  2. Zespół akt Wyższej Szkoły Pedagogicznej – zespół zamknięty obejmujący lata 1971 – 2001, na który składają się akta Studium Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
  3. Zespół akt Uniwersytetu Zielonogórskiego – zespół otwarty zawierający akta od 2001 roku.

Informacje ogólne

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego, gromadzącą, ewidencjonującą, przechowującą, opracowującą oraz zabezpieczającą i udostepniającą dokumentację wytworzoną przez wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, spełniającą jednocześnie zadania informacyjne, dydaktyczne, naukowe i usługowe.

Archiwum funkcjonuje nie tylko jako archiwum zakładowe, ale także jako archiwum historyczne, posiadając prawo do wieczystego przechowywania materiałów archiwalnych powstałych i powstających w związku z działalnością Uniwersytetu.

Archiwum realizuje między innymi zadania w zakresie:

  1. gromadzenia, zabezpieczania, porządkowania, opracowywania, ewidencjonowania i udostępniania zarówno materiałów archiwalnych, jak i dokumentacji niearchiwalnej;
  2. sprawowania nadzoru nad prawidłowym kształtowaniem narastającego zasobu archiwalnego Uniwersytetu;
  3. wydawania na wniosek urzędów, instytucji i osób prywatnych zaświadczeń urzędowych na podstawie posiadanych materiałów;
  4. wydawania uwierzytelnionych odpisów i reprodukcji przechowywanych materiałów;
  5. upowszechniania wiedzy o historii Uniwersytetu;
  6. prowadzenia prac popularyzatorskich w zakresie archiwistyki;
  7. współpracy przy kształceniu studentów studiujących na kierunkach związanych z działalnością Archiwum.
Archiwum wyposażone jest w pracownię naukową, w której można przeglądać, dostępne zgodnie z regulaminem, materiały archiwalne, prace dyplomowe, itp.