Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]
 • Usługi
 • Informacje ogólne
 • WERYFIKACJA WYKSZTAŁCENIA

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną dot. zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zawiesza się do odwołania obsługę bezpośrednią w biurach Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wnioski dot. wydania dokumentów można składać wyłącznie drogą korespondencyjną (elektronicznie na adres: w3archiwum@uz.zgora.pl lub pocztą tradycyjną na adres do kontaktu). Sporządzone dokumenty będą wysyłane wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

W Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przechowywane są dokumenty studentów absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przechowywane są także nieodebrane świadectwa dojrzałości oraz indeksy.

ZAŚWIADCZENIA

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza kwerendy i na podstawie przechowywanej dokumentacji procesu kształcenia wystawia byłym studentom następujące zaświadczenia i dokumenty:

- zaświadczenie o studiach do celów emerytalno-rentowych,
- zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
- zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
- sporządzenie wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin do celów uznania kwalifikacji pedagogicznych,
- zestawienie osiągnięć studenta (karta przebiegu studiów),
- oraz inne zaświadczenia dotyczące odbytych studiów.

Archiwum UZ wystawia zaświadczenia i dokumenty dotyczące wyłącznie przebiegu studiów. Po zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) zależy zwracać się do Działu Osobowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W celu uzyskania zaświadczenia należy wypełnić odpowiedni wniosek. Formularz wniosku można pobrać w siedzibie sekcji ds. dokumentacji procesu kształcenia lub wydrukować z zakładki formularze.

Wypełniony i podpisany czytelnie wniosek należy dostarczyć do Archiwum UZ:

W przypadku zaświadczeń płatnych należy do wniosku załączyć dowód wpłaty określonej kwoty (zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone przez Archiwum UZ) na numer konta podany w formularzu.

Zaświadczenia wysyłane są wnioskodawcy listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wnioskodawca może je także odebrać osobiście lub upoważnić do odbioru inną osobę. Honorowane są tylko upoważnienia potwierdzone notarialnie.

ODBIÓR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I (LUB) INDEKSU

Przed odbiorem świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu należy skontaktować się drogą elektroniczną z pracownikiem sekcji materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej w celu potwierdzenia faktu przechowywania powyższych dokumentów w Archiwum UZ.

Odbiór świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu jest możliwy po uprzednim rozliczeniu się z ewentualnych zobowiązań wobec Uczelni (rozliczenie obiegówki).

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego, gromadzącą, ewidencjonującą, przechowującą, opracowującą oraz zabezpieczającą i udostepniającą dokumentację wytworzoną przez wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, spełniającą jednocześnie zadania informacyjne, dydaktyczne, naukowe i usługowe.

Archiwum funkcjonuje nie tylko jako archiwum zakładowe, ale także jako archiwum historyczne, posiadając prawo do wieczystego przechowywania materiałów archiwalnych powstałych i powstających w związku z działalnością Uniwersytetu.

Archiwum realizuje między innymi zadania w zakresie:

 1. gromadzenia, zabezpieczania, porządkowania, opracowywania, ewidencjonowania i udostępniania zarówno materiałów archiwalnych, jak i dokumentacji niearchiwalnej;
 2. sprawowania nadzoru nad prawidłowym kształtowaniem narastającego zasobu archiwalnego Uniwersytetu;
 3. wydawania na wniosek urzędów, instytucji i osób prywatnych zaświadczeń urzędowych na podstawie posiadanych materiałów;
 4. wydawania uwierzytelnionych odpisów i reprodukcji przechowywanych materiałów;
 5. upowszechniania wiedzy o historii Uniwersytetu;
 6. prowadzenia prac popularyzatorskich w zakresie archiwistyki;
 7. współpracy przy kształceniu studentów studiujących na kierunkach związanych z działalnością Archiwum.
Archiwum wyposażone jest w pracownię naukową, w której można przeglądać, dostępne zgodnie z regulaminem, materiały archiwalne, prace dyplomowe, itp.

 

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza weryfikację wykształcenia oraz uzyskanych dyplomów w Uniwersytecie Zielonogórskim1 w odniesieniu do absolwentów, których dokumentacja została przekazana do Archiwum. Za przeprowadzenie weryfikacji Archiwum pobiera oplatę. W przypadku absolwentów, których dokumentacja nie została jeszcze przekazana do Archiwum, Państwa wniosek zostanie przekazany do właściwego Dziekanatu, który przeprowadzi weryfikację nieodpłatnie, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Za przeprowadzenie weryfikacji wykształcenia oraz uzyskanego dyplomu/świadectwa ukończenia wydanego przez Uniwersytet Zielonogórski1

pobierana jest każdorazowo opłata w wysokości 20 zł

(wpłat należy dokonywać na konto podane poniżej).

Po dokonaniu opłaty należy potwierdzenie wpłaty przesłać w formie elektronicznej na adres Archiwum. Przy czym, płatności należy dokonać dopiero po otrzymaniu z Archiwum informacji zwrotnej, że Archiwum może przeprowadzić weryfikację.

Nie jest pobierana opłata za weryfikację wykształcenia i uzyskanych dyplomów od podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych osobowych.

W celu zweryfikowania wykształcenia/uzyskanego dyplomu należy przesłać elektronicznie na adres Archiwum UZ w3archiwum@uz.zgora.pl lub pocztą tradycyjną na adres Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra następujące dokumenty:

 • skan dyplomu,
 • zakres danych do zweryfikowania potwierdzony w oświadczeniu absolwenta,
 • oświadczenie absolwenta o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych, które powinno zawierać:
 1. wskazanie adresata administratora danych osobowych, którego absolwent upoważnia do przekazania swoich danych osobowych (administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski),
 2. wskazanie podmiotu (osoby lub instytucji), który absolwent upoważnia do pozyskiwania swoich danych osobowych oraz wyraźne określenie ich zakresu,
 3. podpis osoby składającej oświadczenie, który powinien być własnoręczny i czytelny w celu uniknięcia wątpliwości, co do jednoznaczności udzielanej zgody (nie będą honorowane podpisy składane przy pomocy programów graficznych, edytorów tekstów, itp.).

Dane do dokonania płatności:

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9,
65-417 Zielona Góra, Bank Millennium S.A. O/Zielona Góra

 1. nr konta dla płatności z kraju:
  88 1160 2202 0000 0000 6021 895
  z dopiskiem „Archiwum – weryfikacja”
 2. nr konta dla płatności z zagranicy:
  PL 88 1160 2202 0000 0000 6021 8954 SWIT CODE (BIGBPLPW)
  z dopiskiem „Archiwum – weryfikacja”

__________________

1 Dotyczy także weryfikacji wykształcenia i uzyskanych dyplomów w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Zielonej Górze, Politechnice Zielonogórskiej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.

 

Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez wh.uz.zgora.pl może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron wh.uz.zgora.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych stron bądź niemożliwe będzie zalogowanie do wybranego serwisu.

Aby wyłączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce należy wykonać opisane poniżej czynności z uwzględnieniem używanej przeglądarki:

Google Chrome:

W prawym górnym rogu klikamy w symbol ustawień

W otwartym menu wybieramy opcję „Ustawienia”. W otwartym oknie na samym dole będzie przycisk „Pokaż ustawienia zaawansowane”. Wówczas pojawi się kilka dodatkowych pozycji. Klikamy w link „Ustawienia treści” w polu „Prywatność”.

02

W otwartym nowym oknie wybieramy opcję „Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn”.

03

Możemy też wcisnąć przycisk „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” i w otwartym oknie kliknąć „Usuń wszystkie” – to usunie wszystkie dotychczas zapisane na komputerze pliki cookies.

Można też zablokować obsługę ciasteczek na określonej witrynie. W tym celu w powyżej przedstawionym zrzucie ekranu pozostawiamy zaznaczoną opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”, ale klikamy w przycisk „Zarządzaj wyjątkami”. W nowo otwartym oknie wpisujemy kluczową część adresu witryny (np. „adreswitryny” dla „adreswitryny.com”) i wybieramy opcję „blokuj”, po czym klikamy przycisk gotowe.

04

Microsoft Internet Explorer

W najnowszych odsłonach przeglądarki Microsoft Internet Explorer domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybieramy z menu opcję „Narzędzia”, a z otwartego menu ostatnią pozycję „Opcje internetowe”:

05

Po zatwierdzeniu w otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”, a później klikamy w przycisk „Zaawansowane”.

06

W otwartym okienku zaznaczamy wszystkie opcje tak jak zostało to pokazane na poniższym zrzucie ekranu:

07

Można też wykasować wszystkie dotychczas zapisane dane witryn. W tym celu w otwartym wcześniej oknie „Ustawienia internetowe” klikamy w zakładkę „Ogólne” i tam wybieramy opcję „Usuń” wskazaną na poniższym zrzucie ekranu:

08

W nowo otwartym oknie zaznaczamy opcje tak jak na poniżej przedstawiono i klikamy w „Usuń”.

09

Zaznaczona opcja „Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web” pozwala na zachowanie danych witryn, które mamy wpisane w zakładce „Ulubione”. Jeśli jej nie odznaczymy ciasteczka nie zostaną usunięte ze wszystkich witryn.

Mozilla Firefox

W najnowszych odsłonach przeglądarki Mozilla Firefox domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybieramy z menu pozycję „Narzędzia”, a tam „Opcje”:

10

W otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”, tak jak zostało to pokazane poniżej:

11

W tym oknie zmieniamy opcje widoczną pod nazwą „Program Firefox:” którą zmieniamy na „będzie używał ustawień użytkownika”:

12

Nieco niżej odznaczamy opcję „Akceptuj ciasteczka”. Po tych zabiegach klikamy w przycisk OK.

Możemy też pozostawić włączoną opcję „Akceptuj ciasteczka” ale zablokować je na konkretnej witrynie. W tym celu Klikamy w przycisk „Wyjątki” widoczny na powyższym zrzucie ekranu i w nowo otwartym oknie uzupełniamy adres witryny i klikamy w przycisk „Blokuj”.

13

Można też wyczyścić wszystkie dotychczas zgromadzone ciasteczka. W tym celu w głównym menu (po wciśnięciu F10 lub lewego klawisza Alt) wybieramy ponownie „Narzędzia”, a tam „Wyczyść historię przeglądania”.

14

W nowo otwartym oknie wybieramy „wszystko” w polu „Okres do wyczyszczenia” oraz zaznaczamy opcję „Ciasteczka” odznaczając pozostałe pola, tak jak na poniższym zrzucie ekranu:

15

Wybór zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

Opera

W przeglądarce Opera klikamy w przycisk „Opera” znajdujący się w lewym górnym rogu okna przeglądarki lub wciskamy lewy klawisz Alt. W otwartym menu wybieramy opcję „Ustawienia”, a później „Preferencje…”

16

W nowo otwartym oknie wybieramy zakładkę „Zaawansowane”, a później z listy zamieszczone w lewej części okna wybieramy „Ciasteczka”. Powinniśmy zobaczyć takie oto opcje:

17

Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” i klikamy w przycisk „OK”.

18

Możemy też wyczyścić wszystkie dotychczas zebrane ciasteczka wybierając opcję „Zarządzaj ciasteczkami” w powyżej zamieszczonym zrzucie ekranu. W nowo otwartym oknie należy konsekwentnie klikać w przycisk „Usuń” dla każdej pozycji.

 

Kontakt

al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20
(68) 328 31 07, 789 442 015
 w3archiwum@uz.zgora.pl
www.archiwum.uz.zgora.pl

Godziny pracy Archiwum:

 • Poniedziałek: 10.30 – 14.00
 • Wtorek: 10.30 – 14.00
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 10.30 – 14.00
 • Piątek: 10.30 – 14.00
Sekcja ds. dokumentacji procesu kształcenia
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 11
(68) 328 31 07, 789 442 015
w3archiwum@uz.zgora.pl
Sekcja materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 07, 011
(68) 328 32 39, 789 442 094
(68) 328 32 86, 789 442 122

Odwiedza nas 675 gości oraz 0 użytkowników.